Direktoratet for nodkommunikasjon

Visste du at...

  • Nødnett baseres på den europeiske standarden TETRA, og radiofrekvensene ligger i 380-400 MHz båndet.
  • Nødnett er et spesialsamband beregnet for kommunikasjon i grupper, men kan også benyttes som én-til-én samband og til å ringe utav nettet og inn i andre nett.
  • Nødnett innebærer en overgang fra gammel, analog radioteknologi til en digital løsning med utvidet funksjonalitet, bedre talelyd og avlytningssikret kommunikasjon.
  • Nødnett har høyere kapasitet, bedre dekning og bedre talekvalitet enn analoge systemer, samt døgnkontinuerlig drift og overvåkning.
  • Nødnett gir en klar styrking av beredskapen og krisehåndteringen gjennom å operere på samme kommunikasjonsplattform.
  • Nødnett bidrar til at etatenes radiosamband tilfredsstiller operative og sikkerhetsmessige krav.
  • TETRA er overveiende valgt som standard for nødkommunikasjon i Europa, og våre naboland Danmark, Finland og Sverige baserer sin nødkommunikasjon på TETRA-samband.
  • Personvernet vil styrkes av Nødnett gjennom avlyttingssikret nett.
  • Nødnett benytter TETRA-standard som blant annet Island, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia, Nederland, Belgia, Tyskland, Italia, Østerrike og Ungarn.
  • Bruk av Nødnett vil bidra til styrket beredskap og mer effektiv krisehåndtering.

Se oversikt over utbyggingen

Utbyggingen av Nødnett skjer i fem faser frem mot 2015. Les mer om ditt område her.
1.0.151.090