Direktoratet for nodkommunikasjon

Visste du at...

  • Nødnett har høyere kapasitet, bedre dekning og bedre talekvalitet enn analoge systemer, samt døgnkontinuerlig drift og overvåkning.
  • Nødnett er robust og fungerer uavhengig av kommersielle mobilnett.
  • Stortinget vedtok landsdekkande utbygging i juni 2011, og nettet skal vere bygd ut og tatt i bruk i heile landet innen utgangen av 2015.
  • Siden Nødnett baserer seg på TETRA, som er en åpen standard, benytter man radioterminaler fra ulike leverandører.
  • Nødnett gir økt sikkerhet for beredskaps- og innsatspersonell, og bidra til et tryggere og mer robust samfunn.
  • Personvernet vil styrkes av Nødnett gjennom avlyttingssikret nett.
  • Nødnett i Sverige kalles RAKEL.
  • De enkelte brukerne kommuniserer over Nødnett gjennom håndholdte og kjøretøymonterte radioterminaler.
  • Personvernet vil styrkes av Nødnett gjennom avlyttingssikret nett.
  • Nødnett bidrar til at etatenes radiosamband tilfredsstiller operative og sikkerhetsmessige krav.

Se oversikt over utbyggingen

Utbyggingen av Nødnett skjer i fem faser frem mot 2015. Les mer om ditt område her.
1.0.151.090