Direktoratet for nodkommunikasjon

Visste du at...

  • Nødnett gjør det mulig for en gruppe å snakke uforstyrret på nettet uten at andre nødnettbrukere har adgang til informasjonen.
  • Nødnettradioer kan også brukes som walkie-talkier i områder uten dekning.
  • Nødnett gir mulighet til å kommunisere sømløst på tvers av organisatoriske og geografiske grenser.
  • De enkelte brukerne kommuniserer over Nødnett gjennom håndholdte og kjøretøymonterte radioterminaler.
  • Nødnett benytter TETRA-standard som blant annet Island, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia, Nederland, Belgia, Tyskland, Italia, Østerrike og Ungarn.
  • Nødnett er primært et talesamband, og gir også mulighet til begrenset overføring av data.
  • TETRA er overveiende valgt som standard for nødkommunikasjon i Europa, og våre naboland Danmark, Finland og Sverige baserer sin nødkommunikasjon på TETRA-samband.
  • Nødnett legger til rette for samvirke mellom etater og utnyttelse av stordriftsfordeler.
  • Nødnett har høyere kapasitet, bedre dekning og bedre talekvalitet enn analoge systemer, samt døgnkontinuerlig drift og overvåkning.
  • Nødnett åpner for internasjonalt samarbeid og samhandling på tvers av landegrenser.

Se oversikt over utbyggingen

Utbyggingen av Nødnett skjer i fem faser frem mot 2015. Les mer om ditt område her.
1.0.147.964