Direktoratet for nodkommunikasjon

Visste du at...

  • Nødnett gir en klar styrking av beredskapen og krisehåndteringen gjennom å operere på samme kommunikasjonsplattform.
  • Nødnett innebærer en overgang fra gammel, analog radioteknologi til en digital løsning med utvidet funksjonalitet, bedre talelyd og avlytningssikret kommunikasjon.
  • TETRA er overveiende valgt som standard for nødkommunikasjon i Europa, og våre naboland Danmark, Finland og Sverige baserer sin nødkommunikasjon på TETRA-samband.
  • Bruk av Nødnett vil bidra til styrket beredskap og mer effektiv krisehåndtering.
  • Nødnett bidrar til at etatenes radiosamband tilfredsstiller operative og sikkerhetsmessige krav.
  • Det er strenge krav til dekning i Nødnett for å dekke nødetatenes behov.
  • Nødnett er primært et talesamband, og gir også mulighet til begrenset overføring av data.
  • Stortinget vedtok landsdekkende utbygging av Nødnett i juni 2011. Utbyggingen skal være ferdig i 2015.
  • For å kunne benytte Nødnett også ved hendelser i områder der det ikke er mulig å etablere fast dekning, vil det bli anskaffet mobile basestasjonersom kan fraktes til et skadested.
  • De enkelte brukerne kommuniserer over Nødnett gjennom håndholdte og kjøretøymonterte radioterminaler.

Se oversikt over utbyggingen

Utbyggingen av Nødnett skjer i fem faser frem mot 2015. Les mer om ditt område her.
1.0.151.090