Dette er et lite utdrag av det som er omtalt i instruksen. Last ned hele i bunnen av artikkelen.

 

Direktoratet for nødkommunikasjon har ansvar for at viktige samfunnsfunksjoner har tilgang til et trygt, robust og tidsmessig kommunikasjonssystem for ledelse og samhandling i daglig virke og ved større hendelser. Direktoratet eier Nødnett og har ansvar for etablering, forvaltning og videreutvikling i tråd med brukernes behov. DNK skal gjennom sin rolle og kompetanse bidra til å styrke samfunnets sikkerhet og beredskap.

Direktoratet for nødkommunikasjon er Justis- og beredskapsdepartementets kompetansesenter for nødkommunikasjon og telekommunikasjon og skal bidra til enhetlige, sikre og robuste nasjonale løsninger for nødkommunikasjon.

 

Skal gi best mulig beslutningsgrunnlag

DNK har et selvstendig ansvar for å belyse problemstillinger og gi innspill om nødkommunikasjon, og skal gjennom gode faglige analyser bidra til at Justis- og beredskapsdepartementet har et best mulig beslutningsgrunnlag for politikkutviklingen på feltet.

 

 

DNK skal blant annet:
  • Ha ansvar for forvaltning og videreutvikling av kommunikasjonsinfrastrukturen i Nødnett i tråd med teknologiutviklingen og ta initiativ for å bidra til at samfunnets behov for sikker kommunikasjon ivaretas.
  • Være pådriver for at det finnes flere leverandører av brukernes Nødnettutstyr.
  • Arbeide for at datakapasiteten i Nødnett utvikles og utnyttes til det beste for brukerne og legge til rette for utvikling av tjenester til beredskapsmarkedet.
  • Være høringsinstans på tema knyttet til beredskap og samhandling.
  • Delta i arbeidet med å sikre fremtidige internasjonale teknologistandarder for sikker kommunikasjon.
  • Gjennom norsk-svensk samarbeid utvikle og implementere teknologi og rutiner for at norske og svenske nød- og beredskapsorganisasjoner kan bruke sine terminaler i begge land. På sikt skal det også jobbes for et tilsvarende norsk-finsk samarbeid.

 

Nødnett som kritisk infrastruktur

DNK skal ha et sektorovergripende perspektiv med vekt på Nødnett som kritisk infrastruktur, og etablere møteplasser og bidra til nødvendig samordning og kompetanseoverføring mellom og med brukerne av Nødnett.  

 

 DNK skal:
  • Sørge for at Nødnett har god tilgjengelighet og stabil, sikker og kostnadseffektiv drift.
  • Følge opp at brukernes nødnettutstyr har stabile og sikre driftsstøttetjenester.
  • Følge opp at opplæring av sluttbruker sikrer riktig bruk av Nødnett. 
  • Tilrettelegge for at alle som har et nød- og beredskapsansvar, frivillige hjelpeorganisasjoner og andre aktører kan bli brukere av Nødnett.

 

 

Nødnett skal benyttes effektivt i det daglige og under kriser

DNK skal også tilrettelegge for at Nødnett benyttes effektivt i det daglige og under kriser. En viktig del av dette som trekkes spesifikt frem i instruksen er at DNK øver regelmessig sammen med brukerne og deltar på øvelser. DNK skal være pådriver for at både bruk av Nødnett og fravær av Nødnett er en del av Nødnettbrukeres beredskapsplaner.