DNK er en aktør med ansvar og forpliktelser som offentlig forvaltningsorgan/direktorat for ivaretakelse av den totale samfunnssikkerheten. DNK skal gjennom sitt beredskapsarbeid bidra til godt samvirke og samspill mellom ansvarlige myndigheter.

 

Nødnett er først og fremst et kommunikasjonsverktøy for de som har beredskap i sitt virke. Ambulansetjenesten, politiet og brann- og redningsetatene er de som regnes som de største brukerne av Nødnett.
 
Dette betyr at det ofte er kritisk at Nødnett virker i situasjoner der det blant annet handler om å redde menneskeliv, miljø og store verdier, dette setter store krav til DNK i forhold til å sørge for at Nødnett alltid virker.

 

DNK jobber for å være en robust organisasjon, som har god oversikt over mulige trusler. DNK jobber med beredskap etter gjeldende prinsipper, og har fokus på systematisk arbeid med beredskap og redundante løsninger, som baserer seg på kjennskap til mulige trusler og utfordringer.

 

DNK anvender beredskaps- og krisestøtteverktøyet, CIM i sitt beredskapsarbeid.

Fire hovedprinsipper for beredskapssystem

DNK bygger sitt beredskapssystem på gjeldende prinsipper for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap;

  • Ansvarsprinsippet innebærer at den organisasjonen som har ansvaret for et fagområde i normalsituasjon, også har ansvaret for å håndtere ekstraordinære hendelser/kriser.  
  • Likhetsprinsippet betyr at den organisasjonen som man opererer med i under ekstraordinære hendelser/kriser i utgangspunktet bør være lik den organisasjonen man har til daglig.
  • Nærhetsprinsippet som betyr at krise skal håndteres på lavest mulig nivå.
  • Samvirkeprinsippet betyr at myndigheter, virksomheter eller etater har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering.