• Nødnett er det nye digitale radiosambandet til de tre nødetatene brann, helse og politi, samt andre aktører med et nød- og beredskapsansvar. 
  • Nødnett er et avlyttingssikret sambandssystem som gir bedre funksjonalitet, talekvalitet, dekning og kapasitet enn nødetatenes analoge samband.
  • Nødnett er robust og er bygget ut for å kunne virke i vanskelige situasjoner. Alle basestasjoner har minimum 8 timer reservestrøm. 15 % av basestasjonene har 48 timer reservestrøm.
  • Nødnett brukes både internt i hver brukerorganisasjon, og som et samvirkenett hvor innsatsressursene deler tidskritisk informasjon seg imellom.
  • Nødnett-leveransen består av et digitalt landsdekkende radionettverk, ny radio- og telefoniløsning på operasjonssentralene og radioterminaler for montasje i kjøretøy, samt bærbare radioer for ulike brukergrupper.
  • Nødnett vil gi brukerne bedre muligheter for en effektiv radiokommunikasjon i forbindelse med ulykker, kriser og andre hendelser.
  • Alle som skal bruke Nødnett må ha egne, godkjente Nødnett-radioer. Disse settes opp slik at mange kan snakke sammen i talegrupper, der alle får de samme meldingene. Ingen andre enn de som er gitt tilgang til de enkelte talegruppene skal kunne høre hva som blir sagt. 
  • Talegruppene kan settes sammen etter behov slik at politi, helse og brann kan jobbe sammen, eksempelvis ved en større ulykke. Radioene kan også sende og motta tekstmeldinger og brukes til å utveksle mindre datamengder.
  • 10. september 2015 var nettet klart til bruk i hele landet. Nødetatene har tatt i bruk nettet i alle fylker. 
  • Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) er ansvarlig for bygging, drift og forvaltning av Nødnett.