Følgende abonnementspriser er fastsatt for bruk av nødnettet i de ulike brukerkategoriene (alle priser er i NOK eks. mva.):

 

Brukerkategori Årsavgift 2017
Meget høy 46 116
Høy 10 956
Middels 8 076
Lav 6 348
Meget lav 3 468
Beredskap 1 740

 

Prisene er regulert med 2,8 % for 2017.


Priser kan indeksreguleres hvert årsskifte, begrenset oppad til et beløp som tilsvarer økningen i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks (hovedindeksen).

Dersom det ringes ut av nødnettet og inn i offentlige telenett, vil det påløpe kostnader fra det offentlige nettet som blir fakturert abonnenten.