Dette har gitt økt trygghet for personell i felt.

 

– Nødnett har overlegen brukerfunksjon. Nødnett er dessuten et moderne arbeidsverktøy som gir muligheter for videre utvikling. Det sier konstituert leder for operativ seksjon ved AMK-sentralen på Oslo universitetssykehus, Bjørn Eriksen.

Størst i landet

AMK-sentralen ved Ullevål sykehus er landets største. Til sammen dekker den en fjerdedel av Norges befolkning. Alle som ringer 113 i Oslo og Akershus kommer til den sentralen.

 

– Vi mottar ca. 550–600 nødhenvendelser i døgnet, forteller Eriksen. I tillegg kommer ambulansebestillingene som ikke er akuelle og andre henvendelser.

 

Eriksen innrømmer at han var skeptisk til Nødnett til å begynne med.

 

– Jeg var ikke så veldig positivt innstilt til endringene som skulle komme. Det gamle helseradionett hadde god dekning i vårt område, og var et kjent og kjært arbeidsverktøy som jeg hadde brukt i over 20 år. Jeg forstod ikke helt hvorfor vi skulle ha et nytt system.

 

– Hadde det gamle nettet noen svakheter?


– Ja, helt klart. For eksempel var det ikke avlyttingsfritt. Vi måtte bruke telefon for å kommunisere navn og personnummer på pasienter. Nå kan vi gjøre det over Nødnett gjennom en-til-en-samtaler, sier Eriksen, som også peker på for den forbedrede lydkvaliteten.

 

– Lydkvaliteten i håndterminalene er fantastisk, sier Eriksen.

 

Eriksen syns likevel at det er et forbedringspotensial i en del av ekstra utstyret, som ørepropper og eksterne mikrofoner.

 

Ifølge lovverket skal man ikke røpe noe som gjør at andre forstår hvem pasienten er, derfor kan vi ikke utveksle opplysningene i en talegruppe der flere lytter.

 

Ute i det offentlige rom bruker helsepersonell derfor ofte en-til-en samtaler i stedet for talegrupper. For å være helt trygg bruker man også ofte ekstrautstyr som ørepropper og monofon og for å ivareta pasientenes personvern. Erfaringene fra de første brukerne gjør at man nå er i gang med å videreutvikle dette ekstrautstyret slik at det blir ennå bedre.

 

– Hvis du kunne valgt å gå tilbake til det gamle nettet, ville du ha gjort det?


– Nei.

Tidskritiske opplysninger

Nødnett letter kommunikasjonen mellom de tre nødetatene, og Eriksen ser dette som en av de største fordelene med omleggingen. Trippelvarsling er samtidig varsling av alle tre nødetatene. Da sendes all tidskritisk informasjon ut på den felles talegruppen som de tre nødetatene bruker.

 

– Hvis det er brann i en bygård, så kommer det informasjon om hvor mange beboere som er registret i folkeregisteret på den adressen, forklarer Eriksen.

 

– Dette er opplysninger vi trenger, og som vi per i dag ikke har tilgang på selv. Det er politiet som «leser ut» informasjonen i felles talegruppe. Informasjonen er viktig ikke bare for dette oppdraget, men også for å planlegge de andre oppdragene som venter på oss. Om første enhet som ankommer stedet oppdager at innkjøringsveien det er naturlig å bruke er blokkert, er også det tidskritisk informasjon som må deles med de to andre nødetatene. Det samme med informasjon om rasfare, eksplosjonsfare og andre trusler, sier Eriksen.

 

Første enhet som ankommer stedet skal alltid informere om at den er ankommet og avgi en statusrapport. Hvis det er ambulansen som er først ved bygården det er varslet brann fra, kan ambulansepersonellet melde på den felles talegruppen at de ser ikke noe røyk utenfra. De andre etatene melder hvor langt unna de befinner seg.

 

– Inne i oppgangen ser kanskje ambulansepersonellet at det ryker ut fra en dør, og da er det veldig nyttig å vite hvor langt unna brannvesenet er, forklarer Eriksen. Denne informasjonen kan ambulansepersonellet bruke til å vurdere om de skal vente til brannvesenet er fremme, eller ta seg inn på egen hånd.

Større effekt ved godt samarbeid

Ifølge Eriksen er mye av samhandlingsprosedyrene mellom de tre nødetatene beskrevet i instrukser fra sentralt hold. Han legger til at man lokalt kan gjøre tilpasninger.  For øvrig skryter han av samarbeid med de andre nødetatene. I Oslo og Akershus møtes nødetatene jevnlig og utveksler erfaringer, og har også felles øvelser.

 

– Samarbeidet har vært veldig bra lenge. Nå har Nødnett bidratt til at vi har fått enda mer felles. Nødnett er et hyppig samtaletema når vi møtes, og vi har en veldig god erfaringsutveksling.

 

De tre nødetatene gir også hverandre instruktørstøtte og stiller på hverandres fagdager.

 

– Blir effekten av Nødnett større når man har et godt samarbeid mellom etatene?


– Det er min klare menig, ja. Ingen tekniske løsninger kan overvinne motvilje mot å samarbeide, og man må derfor møtes og snakke sammen og prøve å forstå hverandre. De jevnlige møtene har blant annet bidratt til at de andre to etatene nå forstår mer av helses utfordringer med å ivareta taushetsplikten. Når vi holder tilbake informasjon, er det ikke for å stikke kjepper i hjulene på politiet, men for å beskytte pasienten. Om en person får en overdose i et rusbelastet miljø, så kan vi ikke fortelle politiet hvem dette er. Den personen har like mye rett på personvern som alle andre, sier Eriksen.

 

Han understreker at de tre nødetatene har felles interesse i å redde liv og begrense skader. Samtidig har nødetatene ulike roller å ivareta.

 

– Selv om vi samarbeider tett , må vi også holde på rollene våre. Derfor trenger vi å møtes og bli kjent. Når man er blitt kjent, og trygg på hverandre, er det mye lettere å snakke om det som kan være litt vanskelig. Økt rolleforståelse er et kontinuerlig arbeid, og nødetatene må derfor fortsette å møtes.

Trygghet for personell i felt

Primærhelsetjenesten er på vei inn som brukere i Nødnett . Også legene vil da få håndholdte terminaler til å bruke i nødkommunikasjon. Eriksen antar at leger i vakt er de som kommer først.  Han ser flere fordeler med at leger i primærhelsetjenesten får tilgang til Nødnett.

 

– En lege som på vei til et ulykkessted, vil da ha samme tilgang på informasjon som de andre nødetatene, og det er viktig med tanke på legens sikkerhet.

 

Ifølge Eriksen er flere områder innen primærhelsetjenesten som har bruk for Nødnett.

 

– I Oslo er det nærliggende å tenke at enheten for oppsøkende rus kommer på Nødnett, det samme med psykisk helse og ambulerende tjenester. Ved å ha en direkte kommunikasjon inn til AMK, vil det øke sikkerheten for personellet i de enhetene.